Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 130+131 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam năm 2016 – thành công, thách thức và giải pháp

Nguyễn Đại Lai

Tóm tắt


Năm 2016 với nhiều sự kiện lớn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội. Mục tiêu của bài viết nhằm điểm qua những thành công và thách thức của thị trường tài chính (TTTC) - tiền tệ trong năm 2016. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm lành mạnh hóa TTTC - tiền tệ nói riêng và cho nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Toàn văn: PDF