Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 121 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vôn theo quy định của Việt Nam

Hoàng Công Gia Khánh, Phạm Thị Mỹ Linh

Tóm tắt


Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vôn theo quy định của Việt Nam

Toàn văn: PDF