Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 121 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản trị rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Thị Anh Đào, Hà Văn Dương

Tóm tắt


Quản trị rủi ro vận hành tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Toàn văn: PDF