Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 120 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguyễn Kim Phước

Tóm tắt


Các yếu tố ảnh hưởng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Toàn văn: PDF