Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 116 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình hài hòa các quy định về công bố thông tin trên báo cáo tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam với IFRS7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Quá trình hài hòa các quy định về công bố thông tin trên báo cáo tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam với IFRS7

Toàn văn: PDF