Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 115 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Bùi Tuấn Anh, Lê Khương Ninh

Tóm tắt


Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Toàn văn: PDF