Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 112 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Châu Á

Nguyễn Thị Liên Hoa, Lê Trung Hiếu, Lê Nguyên

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Châu Á

Toàn văn: PDF