Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 111 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phan Đình Nguyên, Nguyễn Thị Trúc Mai, Hà Văn Dũng

Tóm tắt


Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Toàn văn: PDF