Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 111 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở ĐBSCL

Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ, Cao Văn Hơn

Tóm tắt


Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở ĐBSCL

Toàn văn: PDF