Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 104 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn của người học đối với dịch vụ giáo dục đại học

Đoàn Thanh Hà, Lê Ngọc Thắng

Tóm tắt


Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn của người học đối với dịch vụ giáo dục đại học

Toàn văn: PDF