Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 98 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở các quốc gia Châu Á và Việt Nam

Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Thị Bích Ngọc

Tóm tắt


Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở các quốc gia Châu Á và Việt Nam

Toàn văn: PDF