Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 94+95 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013

Phạm Thị Tuyết Trinh, Vũ Thị Hải Minh

Tóm tắt


Hệ thống mục tiêu của chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013

Toàn văn: PDF