Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 93 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tác động của thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Lê Quang Minh, Trần Minh Tâm, Phan Khánh Hoàng, Lee Ye Chan

Tóm tắt


Đánh giá tác động của thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Toàn văn: PDF