Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 91 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa ngân sách nhà nước và cán cân vãng lai tại Việt Nam giai đoạn 1986-2012

Nguyễn Thiên Kim, Phan Nguyễn Anh Thư

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa ngân sách nhà nước và cán cân vãng lai tại Việt Nam giai đoạn 1986-2012

Toàn văn: PDF