Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 86 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Ngân, Hoàng Công Gia Khánh, Đặng Hoàng Xuân Huy

Tóm tắt


Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Toàn văn: PDF