Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 85 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Hà Văn Dương

Tóm tắt


Các giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Toàn văn: PDF