Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 84 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở An Giang

Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn

Tóm tắt


Tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở An Giang

Toàn văn: PDF