Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 80 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tư nhân – Xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Hoàng Quân

Tóm tắt


Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tư nhân – Xét khía cạnh nộp thuế đúng hạn

Toàn văn: PDF