Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 79 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những giải pháp khắc phục tính chuyển hóa thành tiền kém của bất động sản trong kinh doanh bất động sản

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Những giải pháp khắc phục tính chuyển hóa thành tiền kém của bất động sản trong kinh doanh bất động sản


Toàn văn: PDF