Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 77 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở nước ta

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Hoàn thiện các phương pháp thẩm định giá trị đất đai ở nước ta

Toàn văn: PDF