Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 70+71 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lợi ích của hụi và quyết định tham gia hụi của người dân An Giang

Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn

Tóm tắt


Lợi ích của hụi và quyết định tham gia hụi của người dân An Giang


Toàn văn: PDF