Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 68 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vì sao giá đất ở đô thị nước ta cao?

Nguyễn Ngọc Vinh

Tóm tắt


Vì sao giá đất ở đô thị nước ta cao?


Toàn văn: PDF