Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 57 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương án tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Phương án tăng vốn tự có cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Toàn văn: PDF