Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 55 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định giá trị của cơ hội đầu tư theo quan điểm quyền chọn thực bằng cách sử dụng công thức Black – Scholes

Lê Khương Ninh

Tóm tắt


Xác định giá trị của cơ hội đầu tư theo quan điểm quyền chọn thực bằng cách sử dụng công thức Black – Scholes

Toàn văn: PDF