Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 53 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng đến đầu tư của doanh nghiệp

Lê Khương Ninh

Tóm tắt


Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng đến đầu tư của doanh nghiệp

Toàn văn: PDF