Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 52 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

IFRS 9 – Những thay đổi so với IAS 39 và tác động đến kế toán các ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


IFRS 9 – Những thay đổi so với IAS 39 và tác động đến kế toán các ngân hàng thương mại

Toàn văn: PDF