Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 52 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nào tăng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

Đặng Đức Thành

Tóm tắt


Giải pháp nào tăng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

Toàn văn: PDF