Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 51 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Phát triển nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Toàn văn: PDF