Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 44 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển tài chính theo chiều sâu tại Châu Á. Nghiên cứu thực nghiệm và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Trọng Hoài, Đào Quang Thanh

Tóm tắt


Phát triển tài chính theo chiều sâu tại Châu Á. Nghiên cứu thực nghiệm và bài học cho Việt Nam

Toàn văn: PDF