Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 44 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long. (tiếp theo)

Lê Khương Ninh

Tóm tắt


Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long. 


Toàn văn: PDF