Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 40 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính lĩnh vực công

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Minh bạch thông tin trong báo cáo tài chính lĩnh vực công 

Toàn văn: PDF