Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 39 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định mức độ tập trung trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.(tiếp theo)

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Xác định mức độ tập trung trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF