Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 37 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ chế tỷ giá

Hoàng Công Gia Khánh

Tóm tắt


Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ chế tỷ giá

Toàn văn: PDF