Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 34+35 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

FDI 2009 chỉ bằng một nữa 2008

Ngọc Sơn

Tóm tắt


FDI 2009 chỉ bằng một nữa 2008

Toàn văn: PDF