Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 32 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Qui định thanh toán không dùng tiền mặt – nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ

Nhựt Thanh

Tóm tắt


Qui định thanh toán không dùng tiền mặt – nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ

Toàn văn: PDF