Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 30 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thẩm định tín dụng – Yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tín dụng

Cao Văn Thành

Tóm tắt


Thẩm định tín dụng – Yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tín dụng

Toàn văn: PDF