Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 28 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam

Phạm Thị Bích Hạnh

Tóm tắt


Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam

Toàn văn: PDF