Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 27 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ khách hàng – ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và đòi hỏi từ phía khách hàng về dịch vụ ngân hàng

Hoàng Quốc Định

Tóm tắt


Quan hệ khách hàng – ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và đòi hỏi từ phía khách hàng về dịch vụ ngân hàng

Toàn văn: PDF