Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 25 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Marketing quan hệ trong hoạt động ngân hàng

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Marketing quan hệ trong hoạt động ngân hàng

Toàn văn: PDF