Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 22+23 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề sở hữu tại các ngân hàng thương mại nhà nước

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Vấn đề sở hữu tại các ngân hàng thương mại nhà nước

Toàn văn: PDF