Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 21 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lạm bàn về tập đoàn kinh tế

Lê Thị Ngọc Diệp

Tóm tắt


Lạm bàn về tập đoàn kinh tế 

Toàn văn: PDF