Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 20 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp ABC trong ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt


Ứng dụng phương pháp ABC trong ngân hàng thương mại

Toàn văn: PDF