Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 17 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (tiếp theo)

Vũ Thị Hải Minh

Tóm tắt


Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 


Toàn văn: PDF