Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 16 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Vũ Thị Hải Minh

Tóm tắt


Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Toàn văn: PDF