Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 12 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

Phạm Khắc Khoan

Tóm tắt


Thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước

Toàn văn: PDF