Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 7 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước –mục tiêu, yêu cầu và những vần đề nảy sinh từ thực tiễn

Phạm Khắc Khoan

Tóm tắt


Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước –mục tiêu, yêu cầu và những vần đề nảy sinh từ thực tiễn

Toàn văn: PDF