Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 6 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định giá trị của ngân hàng thương mại Việt Nam

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Xác định giá trị của ngân hàng thương mại Việt Nam

Toàn văn: PDF