Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 4 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng thương hiệu cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Trịnh Quốc Trung

Tóm tắt


Xây dựng thương hiệu cho các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Toàn văn: PDF