Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 4 (2005)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về mâu thuẫn và định hướng phát triển trong quản lý phát triển

Nguyễn Duy Gia

Tóm tắt


Bàn về mâu thuẫn và định hướng phát triển trong quản lý phát triển

Toàn văn: PDF