Chi tiết về Tác giả

Thị Minh Hạnh, Nguyễn

  • T. 33, S. 4 (2017) - NGHIÊN CỨU
    NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2
    Tóm tắt  PDF